Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Vlaanderen ESF

2014BE05SFOP002
  • Wettelijke vertegenwoordiger en functie : Benedict Wauters (beheersautoriteit)
  • Adres : Koning Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel
  • Tel : 02 552 83 51
  • E-mail : europawse@vlaanderen.be

Beschrijving

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering op 19 december 2014 het operationeel programma voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen voor de periode 2014-2020 goedgekeurd. Dit programma ondersteunt initiatieven die meer werkgelegenheid scheppen en de sociale cohesie in Vlaanderen versterken. In totaal wordt de komende jaren 1 miljard euro geïnvesteerd.

Doelstellingen

Het ESF-programma legt de prioriteiten vast voor de besteding van 1 miljard euro. 600 miljoen euro komt uit de Vlaamse begroting en 400 miljoen euro uit de Europese begroting.

Het programma wil niet alleen werkgelegenheid en sociale inclusie stimuleren maar ook innovatie en transnationale samenwerking. Het bevat gerichte acties voor meer ondernemerschap, de bevordering van de uitstroom uit de sociale economie, de integratie en inclusie van laaggeschoolde jongeren en Roma.

Globaal gezien zal het Vlaamse operationeel programma 250.000 mensen helpen om een job te vinden of te behouden, een bedrijf op te starten of opleiding te volgen.

Assen

  • Investeren in duurzame en kwalitatieve jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt (1ste prioritaire as) en investeren in opleiding en levenslang leren (2de prioritaire as). 60% van de middelen zijn hiervoor bestemd en passen in het Vlaamse loopbaanbeleid dat mikt op een meer effectieve arbeidsmarkt. In het bijzonder zullen ESF-projecten in Vlaanderen focussen op belangrijke overgangsmomenten in loopbanen, zoals de overgang van school naar werk, van werkloosheid naar werk, van werk naar ander werk.
  • 20% van de middelen is gericht op het ondersteunen van sociale integratie en gelijkheid en op het bestrijden van armoede (3de prioritaire as). De focus ligt op trajecten die leiden naar werkgelegenheid voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
  • Structurele maatregelen op bedrijfsniveau die mensen aanmoedigen om langer te werken krijgen in het programma speciale aandacht : ESF-projecten helpen bedrijven om een aantrekkelijke werkomgeving te scheppen voor alle werknemers (4de prioritaire as).
  • Het Europees Sociaal Fonds wil tot slot blijvend inzetten op transnationale uitwisseling en samenwerking en op innovatie of het stimuleren van vernieuwing van de dienstverlening op de arbeidsmarkt (5de prioritaire as).

Budget

Prioritaire as Fonds Regiocategorie Thematische doelstelling Steun van de Unie Bedrag in € Nationale bijdrage Bedrag in € Totale financiering Bedrag in €
1 ESF Meer ontwikkeld Loopbaanbeleid curatief 162 325 134 243 487 700 405 812 834
2 ESF Meer ontwikkeld Loopbaanbeleid preventief 67 114 353 134 910 677 202 025 030
3 ESF Meer ontwikkeld Sociale inclusie en armoedebestrijding 81 327 223 121 990 835 203 318 058
4 ESF Meer ontwikkeld Mengericht ondernemen 35 067 997 74 519 494 109 587 491
5 ESF Meer ontwikkeld Innovatie en transnationaliteit 32 312 147 26 437 211 58 749 358
6 ESF Meer ontwikkeld Technische bijstand 15 756 119 15 756 119 31 512 238

Link

Meer informatie op Operationeel Programma