Europe in Belgium

Welkom op de Belgische website van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
Ontdek hier welke acties en programma’s de Belgische en Europese overheid samen opzetten om bij te dragen aan ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De acties zijn gericht op onderzoek en innovatie, werk en opleiding, het opstarten van ondernemingen, de strijd tegen armoede en discriminatie, stadsvernieuwing en klimaatondersteuning.

Download de lijst van de projecten

.xls .pdf .csv

Wettelijke vermeldingen

JURIDISCHE INFORMATIE - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de naleving van de onderstaande algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken erkent u kennis te hebben genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

DOEL VAN DE WEBSITE

Deze website is de gemeenschappelijk Belgisch portaalsite voor de presentatie van de Europese structuur- en investeringsfondsen. De informatie die op deze website wordt weergegeven is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, van algemene aard. Zij omvat aldus geen specifieke of persoonlijke situaties, en kan niet worden beschouwd als juridisch, professioneel of persoonlijk advies voor de gebruiker.

WEBSITEBEHEERDER

Deze website wordt beheerd door de Waalse Overheidsdienst. Alle vragen of suggesties betreffende deze website mogen worden geadresseerd aan dcfs@spw.wallonie.be.

KWALITEIT VAN DE INFORMATIE EN VAN DE DIENST - BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij beheren deze website met de grootste zorg. We kunnen evenwel niet instaan voor de juistheid van de aangeboden informatie. Deze kan overigens zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. Hieruit volgt dat wij alle verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van de inhoud van deze website kan worden gemaakt, afwijzen. Wanneer het om informatie en documenten gaat die het onderwerp zijn van een officiële publicatie, zijn alleen de teksten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad rechtsgeldig. Hyperlinks op de website leiden de gebruiker naar andere websites; wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, lay-outs, illustraties en andere samenstellende elementen van de website zijn auteursrechtelijk beschermd of, in geval van databases, door een specifiek recht beschermd. Tenzij anders vermeld, mag tekstuele of numerieke informatie die op de website wordt vermeld, gratis worden gebruikt mits vermelding van de bron en uitsluitend gebruik dat noch commercieel, noch publicitair is. Daarentegen is elke reproductie voor commerciële of publicitaire doeleinden van dergelijke informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere elementen van de site, zoals grafische elementen, foto's, geluiden of computertoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke vraag in die zin moet worden gericht aan dcfs@spw.wallonie.be.

CREATIE VAN HYPERLINKS NAAR DE WEBSITE

We staan het creëren van oppervlaktelinks (surface linking) toe die verwijzen naar de homepage van de website of naar eender welke pagina in zijn geheel.  Daarentegen vereist het gebruik van technieken die de gehele of gedeeltelijke portaalsite in een website opnemen en hierbij de exacte oorsprong van de gegevens, zelfs gedeeltelijk, maskeren of kunnen leiden tot verwarring over de oorsprong van de gegevens, zoals framing of inlining, schriftelijke toestemming. Elke vraag in die zin moet worden geadresseerd aan dcfs@spw.wallonie.be.